WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Strategia Podatkowa

I. Podstawa prawna

Informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z wymaganiami przedstawionymi w art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”) i stanowią wypełnienie obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej W.P.I.P. Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 96/98 (obecnie WPIP Construction sp. z o.o. ul. Poznańska 31, 62-020 Jasin) NIP:778102850
(„WPIP” lub „Spółka 2022”)

II. Informacje ogólne

Spółka WPIP jest spółką w branży budowy hal i obiektów budownictwa przemysłowego, której celem jest zachowanie zrównoważonego rozwoju dzięki ekologicznym projektom.

 

WPIP zajmuje się generalnym wykonawstwem obiektów przemysłowych, hal magazynowych i budynków biurowych i jest to główna działalność, którą prężnie rozwija od ponad 25 lat. Jest zakładem budowlanym wyposażonym w nowoczesne narzędzia pozwalające na wykonywanie swoich zadań w zakresie budownictwa przemysłowego. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji ponad 350 obiektów przekłada się na wymagania Inwestorów, a potrzeby przekładać na nowoczesne i zrównoważone rozwiązania. Firma projektuje i buduje dla światowych koncernów różnych branż, deweloperów powierzchni logistycznych, jak i firm rodzinnych. Kompleksowo realizuje inwestycje o powierzchniach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy m kw. Nowoczesny sposób zarządzania w zakresie jakości, środowiska, a także BHP jest zgodny z normami ISO, co poświadcza jednostka certyfikująca DEKRA. Firma posiada swój ośrodek badań rozwojowych. Istotą działania OBIR „Save The Planet” są prowadzone prace badawcze w dziedzinie budownictwa i w dziedzinach pokrewnych, ochrony środowiska oraz ergonomii, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

 

Od prawie 20 lat firma jest generalnym dystrybutorem na Polskę fińskich urządzeń marki Genano® do profesjonalnej dekontaminacji powietrza, dostarczając najbardziej wymagającym klientom „ultra czyste powietrze” pozbawione zanieczyszczeń w skali NANO takich jak wirusy czy bakterie.

 

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka zlokalizowana w Jasinie (położonego w okolicy Poznania) zatrudniała 116 osób na umowę o pracę. Przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły ponad 474 mln zł.

 

W myśl filozofii Firmy WPIP jest zorientowana na zrównoważony rozwój. Spółka kładzie nacisk na ochronę środowiska, bezpieczeństwo oraz efektywną współpracę z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Celem opracowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań Spółka podejmuje współpracę z klientami oraz partnerami strategicznymi.

 

Prowadząc swoją działalność gospodarczą WPIP przestrzega szeroko pojętej Polityki Uczciwości Biznesowej określającej sposób stosowania Kodeksu Etyki Biznesowej. Obejmuje on obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji. Z Polityki Uczciwości Biznesowej wynika, że uchylanie się od opodatkowania jest uznawane przez WPIP za zagrożenie o charakterze korupcyjnym i nie jest na żadnym poziomie akceptowane przez Spółkę.

III. Informacja o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka dąży do zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych zgodnie z krajowym przepisami prawa oraz wytycznymi ustanowionymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). WPIP wprowadziła procedury zapewniające prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych, a także przetwarzanie i gromadzenie informacji podatkowych. W procedurach uwzględniono odpowiedni podział odpowiedzialności, kontroli oraz procesów weryfikacyjnych. Wszystkie zachodzące procesy są we właściwy sposób dokumentowane, natomiast dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi podlegają odpowiedniej archiwizacji.

W ramach swojej strategii podatkowej, Spółka dokłada wszelkich starań w celu ograniczenia sposobów rozliczenia, które mogą zostać zakwestionowane przez polskie organy podatkowe. Spółka dokonuje regularnych przeglądów obszarów, które wymagają szczególnej uwagi przy pomocy zewnętrznych doradców oraz korzysta z profesjonalnych porad w przypadku nietypowych, złożonych lub jednorazowych transakcji. W celu zabezpieczenia prawidłowości podejścia podatkowego, w razie zaistnienia takiej konieczności, Spółka występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

WPIP posiada wewnętrzny zespół księgowy, wspierany przez zewnętrzną Spółkę Doradztwa Podatkowego i Kancelarię prawną, którzy wspólnie zajmują się bieżącą zarządzaniem lokalnymi sprawami podatkowymi.

 

Zespół zajmujący się zagadnieniami podatkowymi w Spółce posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, regularnie uczestniczy w szkoleniach mających na celu pogłębienie wiedzy podatkowej i śledzenie bieżących zmian w przepisach podatkowych, wymogach informacyjnych oraz zalecanych praktykach podatkowych.

 

Bieżącą koordynacją pracy zespołu księgowych zajmuje się Księgowy – etatowy pracownik Spółki Doradztwa Podatkowego, „podlegający bezpośrednio” pod Dyrektora Finansowego, który w większości swoich działań wykonuje je w biurze WPIP w Jasinie.

 

Pomimo, że Spółka nie jest Grupą to posiada transakcje z podmiotami powiązanymi. Ustalanie cen dla wszystkich transakcji wewnątrzgrupowych (z podmiotami powiązanymi) odbywa się przy zastosowaniu zasad wyceny rynkowej zgodnie z prawem krajowym.

 

Spółka nie dokonuje transakcji niezwiązanych z jej przedmiotem działalności gospodarczej ub mających na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania.

IV. Informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka aktywnie dąży do tego, aby jej stosunek do obowiązków podatkowych był zgodny z podstawowymi czterema wartościami Spółki takimi jak:

 

1. biznes oparty na trosce o klienta,
2. partnerskie relacje z pracownikami,
3. partnerskie relacje z otoczeniem biznesowym,
4. działania na rzecz rozwoju budownictwa,

 

a także ze strategią biznesową. WPIP dokłada wszelkich starań, aby pełnić rolę odpowiedzialnego podatnika i płatnika podatków oraz zachować otwartość i przejrzystość w kontaktach z organami podatkowymi.

 

WPIP jest płatnikiem/podatnikiem następujących podatków: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości. W zależności od powstania obowiązku może płacić inne podatki.

 

Spółka terminowo składa wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz reguluje wynikające z nich zobowiązania podatkowe w okresie ich wymagalności.

V. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej

W 2022 roku Spółka nie składała żadnych formularzy MDR.

VI. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

WPIP nie przystąpiło do programu współdziałania, o którym mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej. Spółka terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby płynące od organów podatkowych.

 

W 2022 roku Spółka nie wystąpiła o:

 

– wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
– ogólną interpretację prawa podatkowego;
– wiążącą informację stawkową; lub
– wiążącą informację akcyzową.

VII. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

– zakup materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych,
– zakup usług budowlanych

IX. Informacja o dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji Podatkowej

WPIP nie prowadzi rozliczeń podatkowych z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak również nie prowadzi rozliczeń podatkowych na tych terytoriach lub w tych krajach.

Co możemy dla Ciebie zaprojektować lub wybudować?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt