Dotacje

Dotacje

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
realizuje projekt pn.

„Stworzenie innowacyjnej technologii budowy obiektów przemysłowych typu ZEOZ (zeroemisyjny obiekt zrównoważony)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii łączącej technologie budowania obiektów przemysłowych typu ZEB w wersji zero emisyjnej z założeniami budownictwa zrównoważonego będącego efektem prac badawczo-rozwojowych firmy nakierowanych na rozwiązanie konkretnych problemów pojawiających się w branży budowlanej.

Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2011 – 30.09.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
europa.eu/index_pl.htm
www.poig.gov.pl/
www.mrr.gov.pl/
www.ncbir.pl
www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
zrealizowała projekt pn.

„Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy W.P.I.P., a jego partnerami biznesowymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Realizacja projektu pozwoliła wdrożyć do użytkowania innowacyjny system pozwalający zintegrować procesy jakie wykonywane są obecnie z partnerami Wnioskodawcy. Nastąpiła automatyzacja na poziomie 13 procesów biznesowych. Istotą projektu było stworzenie i wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami. Inwestycja w znaczący sposób zmieniła dotychczasowy proces organizacyjny oraz usprawniła realizację procesów biznesowych pomiędzy W.P.I.P., a współpracującymi przedsiębiorstwami.Współpraca z partnerami dzięki wdrożonemu systemowi ma charakter innowacyjny, umożliwia bardziej efektywną i mniej czasochłonną współpracę z korzyścią dla obu stron. Procesy biznesowe zachodzące między przedsiębiorstwami zostały uproszczone i skrócone w czasie. Zastosowanie systemu umożliwiło współpracę z wieloma podmiotami jednocześnie, co ma wymierny efekt w postaci zwiększonych obrotów wszystkich współpracujących przedsiębiorstw oraz spadku kosztów prowadzenia działalności.

Projekt realizowany był w okresie 01.03.2013 – 28.02.2014

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
europa.eu/index_pl.htm
www.poig.gov.pl/
www.mrr.gov.pl/
www.ncbir.pl
www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu.
W związku z planowaną realizacją projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem inteligentnego autonomicznego środowiska (IAS)”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
– Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k.
ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI
Zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2017
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego

W toku postępowania na udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego 1/2017 r. dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu :
„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem inteligentnego autonomicznego środowiska (IAS)”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k. dokonało w dniu 28.12.2017 r. wyboru dostawcy na zakup następujących elementów projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w postaci badań przemysłowych i prac rozwojowych
(zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym).

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania – opiewająca na kwotę 870 000 zł netto. Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.). Oferta ta przyczyni się do najlepszej realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane w sposób racjonalny i oszczędny.

Dotacje

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu.
W związku z planowaną realizacją projektu pn.

“Smarter Buildings for Wellbeing – opracowanie inteligentnej infrastruktury budynku, która umożliwia uzyskanie warunków dobrostanu jego użytkowników”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
– Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k.
ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI
Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2017
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego

W toku postępowania na udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego 2/2017 r. dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu :
“Smarter Buildings for Wellbeing – opracowanie inteligentnej infrastruktury budynku, która umożliwia uzyskanie warunków dobrostanu jego użytkowników”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k. dokonało w dniu 28.12.2017 r. wyboru dostawcy na zakup następujących elementów projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w postaci badań przemysłowych i prac rozwojowych
(zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym).

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania – opiewająca na kwotę 870 000 zł netto. Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.). Oferta ta przyczyni się do najlepszej realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane w sposób racjonalny i oszczędny.

Dotacje

Beneficjent
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt pn.

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektem, budową, eksploatacją i rozwojem Inteligentnego Autonomicznego Środowiska (IAS)”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1.

Cele projektu: realizacja prac badawczych umożliwiających wdrożenie na rynek innowacyjnej, ulepszonej usługi Systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem Inteligentnego Autonomicznego Środowiska (IAS).

Planowane efekty projektu:

Holistyczny System Zarządzania cyklem życia Inteligentnego Autonomicznego Środowiska

Wartość projektu : 5 721 084,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 3 412 711,20 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.07.2018– 31.05.2021.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:

mgr inż. Janusz Rajewski – Kierownik Zarządzający Projektem, tel.: +48 61 875 76 05 w. 168