WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).W związku z tym poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania przez spółkę Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Państwa danych osobowych zgromadzonych przez nas w celu wykonania zawartych z Państwem umów.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest spółka pod firmą Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-245), przy ul. abpa A. Baraniaka 96/98.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych?

W tym celu wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych – można się z nim skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub drogą pocztową na adres siedziby spółki.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych z nami umów, w tym do kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczeniem usług, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków umownych (w tym związanych z gwarancją i rękojmią) oraz wynikających z przepisów prawa, jak również w celach archiwizacyjnych.

Ponadto, przepisy prawa wymagają przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniuw celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku wykonywaniem umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, w celach archiwizacyjnych, jednak maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy; podanie określonych danych osobowych może być obligatoryjne, jeżeli wynika to z przepisów rachunkowych oraz podatkowych.

Jakim odbiorcom będą przekazywane Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego, którego dotyczy zawarta z Państwem umowa (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty z którymi administrator danych osobowych zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, ochroniarskich, bhp oraz podmioty wspierające administratora w wykonywaniu umowy.

Korzystamy z narzędzi analitycznych (aktualnie jest to Google Analytics), które gromadzą informacje na temat odwiedzanych przez Państwa stron i poszczególnych podstron, a także dane dotyczące liczby odwiedzin, czasu wizyt na stronie, kraju, wykorzystywanej przeglądarce itp. Dane analizowane są przy wykorzystaniu rozwiązania zewnętrznego dostawcy, a narzędzie działa w oparciu o pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających Państwa identyfikację.

W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażają zgodę na zbieranie takich danych. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  • prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania

To co jest ważne dla Ciebie,
ma znaczenie dla nas

Zobacz kontakt