Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z tym poniżej przesyłamy informacje dotyczące przetwarzania przez spółkę Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Państwa danych osobowych zgromadzonych przez nas w celu wykonania zawartych z Państwem umów.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest spółka pod firmą Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-245), przy ul. abpa A. Baraniaka 96/98.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych?

W tym celu wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych – funkcję tę pełni P. Kinga Harłożyńska.
Kontakt z Inspektorem pod adresem e-mail [email protected] lub drogą pocztową na adres siedziby spółki.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych z nami umów, w tym do kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczeniem usług, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków umownych (w tym związanych z gwarancją i rękojmią) oraz wynikających z przepisów prawa, jak również w celach archiwizacyjnych.

Ponadto, przepisy prawa wymagają przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu
w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku wykonywaniem umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, w celach archiwizacyjnych, jednak maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

 

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy; podanie określonych danych osobowych może być obligatoryjne, jeżeli wynika to z przepisów  rachunkowych oraz podatkowych.

 

Jakim odbiorcom będą przekazywane Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego, którego dotyczy zawarta z Państwem umowa (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty z którymi administrator danych osobowych zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, ochroniarskich, bhp oraz podmioty wspierające administratora w wykonywaniu umowy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Posiadają Państwo następujące prawa: