WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy WPIP, w której skład wchodzą:

  • WPIP Spółka Akcyjna,
  • WPIP Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • W.P.I.P. Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych?

W Grupie WPIP wyznaczono wspólnego Inspektora Danych Osobowych – można się z nim skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub drogą pocztową. Spółki z Grupy WPIP mają siedzibę w Jasinie (62-020) przy ul. Poznańskiej 31 i można się z nimi skontaktować wysyłając pismo na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych z nami umów, w tym do kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczeniem usług, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków umownych (w tym związanych z gwarancją i rękojmią) oraz wynikających z przepisów prawa, jak również w celach archiwizacyjnych.

Ponadto, przepisy prawa wymagają przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu
w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku wykonywaniem umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, w celach archiwizacyjnych, jednak maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy; podanie określonych danych osobowych może być obligatoryjne, jeżeli wynika to z przepisów  rachunkowych oraz podatkowych.

Jakim odbiorcom będą przekazywane Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego, którego dotyczy zawarta z Państwem umowa (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty z którymi administrator danych osobowych zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, ochroniarskich, bhp oraz podmioty wspierające administratora w wykonywaniu umowy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  • prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

 

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 01.03.2024

Zobacz także

Chcesz się z nami skontaktować?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

KONTAKT